Regulamin stołówki szkolnej


Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej

ZASADY ORGANIZACJI OBIADÓW
 1. Szkoła zapewnia uczniom spożycie jednego posiłku w formie obiadu w stołówce szkolnej.
 2. Z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
 3. Uczniowie są zapisywani na posiłki obiadowe po uiszczeniu należnej kwoty za dany miesiąc żywienia.
 4. Opłaty za dany miesiąc żywienia należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
 5. Wpłat należy dokonywać u kierownika świetlicy, a w przypadku jego nieobecności u intendenta.
 6. Wychowawcy klas są zobowiązani do zgłoszenia kierownikowi świetlicy liczby dzieci, które będą korzystały w danym dniu z obiadów ze względu na wyjście lub wyjazd ze szkoły (wycieczka, wyjazd, kino itp.). W razie powrotu do godziny 14.00 wychowawcy również zgłaszają ten fakt u kierownika świetlicy.
 7. Obiady są wydawane dla:
 • Klas I-IV na przerwie o godzinie 11.30 – 11.50
 • Klas V-VI na przerwie o godzinie 12.35-12.50
 1. Rodzicie są proszeni o zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie celem odliczenia. Pierwszy dzień zgłoszonej nieobecności nie będzie odliczony z powodu wcześniej przygotowanego posiłku. Nie zgłoszenie nieobecności dziecka jest równoznaczne z otrzymaniem zwrotu odpłatności za ten okres.
 2. Pojedynczy obiad należy zamówić u kierownika świetlicy dzień wcześniej.
 3. Kierownik świetlicy przekazuje informacje wychowawcom o dzieciach, które korzystają z obiadów w szkole.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce szkolnej odpowiada kierownik świetlicy.
 2. Posiłki wydawane są w godzinach:
11.30 – 11.50
12.35 – 12.50
 1. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać jedynie osoby spożywające posiłek i nauczyciele dyżurujący.
 2. Przed okienkiem, w którym wydawane są posiłki obowiązuje kolejka w jednym szeregu – pojedyncza.
 3. Podczas spożywania obiadu należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
 4. Po spożyciu posiłku naczynia należy odnieść do okienka odbierania naczyń.
 5. Uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez nauczycieli dyżurujących.
 6. Uczniowie mają obowiązek odnosić się z szacunkiem do nauczycieli dyżurujących, pracowników kuchni a także kolegów i koleżanek.
 7. Osoby spożywające posiłek przestrzegają zasad czystości i higieny osobistej.
 8. Regularne naruszanie zasad korzystania ze stołówki szkolnej przez ucznia spowoduje, że uczeń ten nie będzie mógł korzystać ze stołówki szkolnej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz