Regulamin Świetlicy SzkolnejREGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ


 1. Postanowienia ogólne.
Świetlica w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy szkoły oraz w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Zadania świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy oraz tygodniowego rozkładu zajęć świetlicowych.
 1. Cele świetlicy.


 1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach pracy świetlicy.
 2. Organizowanie dożywiania dla uczniów.
 3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
 4. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej.
 5. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków odpowiedniej postawy społeczno – moralnej.
 6. Wspieranie rozwoju zainteresowań przez prowadzenie zajęć tematycznych.
 7. Współpraca z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym, rodzicami/opiekunami prawnymi.


 1. Założenia organizacyjne.


 1. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w godzinach 6.30 - 16.30.
 2. Zapisy uczniów do świetlicy odbywają się do dnia 15. 09. każdego roku.
 3. Opieką są objęci wszyscy uczniowie zapisani do świetlicy, a także uczniowie skierowani do świetlicy przez wychowawcę. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, basenu oraz w przypadku nieobecności nauczyciela.
 4. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie deklaracji zgłoszenia dziecka wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Do świetlicy zapisywane są dzieci rodziców pracujących zawodowo i w wyjątkowych wypadkach uzależnionych od liczby dzieci zapisanych do świetlicy – dzieci rodziców niepracujących.
 6. Uczniowie są zapisywani do świetlicy przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy powinien ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.
 8. Uczniowie zapisani do świetlicy są odbierani przez rodziców lub opiekunów prawnych: za pisemnie wyrażoną zgodą rodziców, uczniowie są odbierani przez wyznaczone pełnoletnie osoby lub wracają do domu same. Sposób odbierania dziecka ze świetlicy zawarty jest w deklaracji zapisania ucznia do świetlicy.
 9. Uczniowie nie mogą być odbierani przez osoby niepełnoletnie – zgodę rodziców/opiekunów prawnych na wyjście dziecka z niepełnoletnim opiekunem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 10. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy.
 11. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 12. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.
 13. W przypadku kiedy dziecko nie zostało odebrane ze świetlicy po upływie czasu pracy świetlicy, a wychowawcy nie udało się skontaktować z rodzicem/ opiekunek prawnym, wychowawca świetlicy zawiadamia najbliższy komisariat policji.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania u wychowawcy świetlicy dłuższe nieobecności dziecka.
 15. Świetlica jest bezpłatna; rodzice mogą dofinansowywać działalność świetlicy w formie darowizny.


 1. Warunki korzystania ze świetlicy.


 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się u wychowawcy świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o wyjściu z pomieszczenia świetlicy.
 3. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.
 4. Uczniowie mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą koszty naprawy lub odkupują zniszczony przedmiot.
 5. Uczeń ma obowiązek kulturalnego zachowania się i szanowania praw innych dzieci przebywających w świetlicy.
 6. Uczniowie stosują się do poleceń wydawanych przez wychowawcę świetlicy.
 7. Uczniowie uczestniczą w zajęciach świetlicowych.
 8. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniu świetlicy.
 9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu.
 10. Uczniowie w okresie jesienno-zimowym przebywają w świetlicy w obuwiu zmiennym i okrycia wierzchnie zostawiają w szatni.
 11. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze, regularnie łamiący zasady korzystania ze świetlicy może być na wniosek wychowawcy świetlicy i w porozumieniu z dyrektorem szkoły wypisany ze świetlicy.
Na początku roku szkolnego na pierwszych zebraniach rodzic zapoznawany jest z Regulaminem świetlicy szkolnej i Regulaminem Stołówki szkolnej. Składając podpis pod Regulaminem rodzic zobowiązuje się do jego przestrzegania i wyraża zgodę na przepisy w nim zawarte.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz