Wzorowy świetlikCAŁOROCZNY KONKURS ŚWIETLICOWY
WZOROWY ŚWIETLIK

  W konkursie na WZOROWEGO ŚWIETLIKA biorą udział wszystkie dzieci uczęszczającej do świetlicy szkolnej. Konkurs trwa od września do czerwca bieżącego roku szkolnego.

CELE KONKURSU:
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowywania się na świetlicy
 • wdrażanie do samodzielnej i zorganizowanej pracy związanej z odrabianiem zadań domowych
 • mobilizowanie do aktywności podczas różnorodnych zajęć świetlicowych.

WZOROWY ŚWIETLIK:
 • bierze aktywny udział w zajęciach świetlicowych : zajęciach żywego słowa, zajęciach ruchowych, plastyczno – technicznych oraz grach i zabawach
 • chętnie odrabia zadaną pracę domową
 • zawsze po sobie sprząta, dba o porządek wokół siebie
 • pomaga w sprzątaniu świetlicy
 • kulturalnie spożywa posiłek w wyznaczonym miejscu
 • zawsze używa zwrotów grzecznościowych
 • szanuje gry, zabawki oraz sprzęt sportowy
 • chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach
 • nie bije i nie obraża innych
 • nie kłamie
 • nie używa wulgarnych słów
 • nie biega po świetlicy i nie hałasuje
 • reaguje na prośby i polecenia wychowawców
 • wychodzi ze świetlicy tylko po uzgodnieniu z wychowawcą
Codzienna ocena każdego wychowanka świetlicy będzie dokonywana na koniec pobytu dziecka w świetlicy. Dzieci, które w ciągu miesiąca nazbierają najwięcej pozytywnych punktów w „paszporcie wzorowego świetlika” otrzymują dyplom wzorowego świetlika. Nazwisko i imię wzorowego świetlika będzie co miesiąc wywieszane na tablicy informacyjnej przy świetlicy by każdy mógł poznać wyróżnione osoby. Ocena zachowań i postaw dzieci uczęszczających do świetlicy jest do wglądu dla wychowawców klas (którzy mogą uwzględniać ją przy ocenie zachowania ucznia dokonywanej przez wychowawcę klasy) oraz dla informacji rodziców. Pod koniec roku szkolnego najlepsi otrzymają tytuł


SUPER ŚWIETLIK,

dyplom oraz nagrodę rzeczową, które zostaną wręczone na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz